هشتم مارس روزجهانی زن برتمامی زنان مبارک باشد

امیر موثقی، وبلاگ موثقی، 11.03.2017

هشتم مارس روزجهانی زن برتمامی زنان مبارک باشد

Amir_Movwasseghi

سید امیر موثقی

 هر ساله  زنان درهشتم مار س که روز رهایی زنان و بدست آوردن آزادی های اجتماعی خودشان هست  قیام میکنند واین روز را در سراسر جهان جشن میگیرند و برای بدست آوردن آزادی های بیشتر خودشان را اماده تر میکنند. اما در این میان فرقه های زن ستیز ی وجود دارند همچون فرقه ترو ریستی رجوی که سرکرده آن فردی دغل باز به نام مریم قجر هرساله به صحنه می آید و خودش را تنها حامی زنان میداند و برای اینکه این خود نمایی به صحنه سیاسی تبدیل کند از ما ه ها قبل با پرداخت رشوه های هنگفت  به بسیاری از زنان از کشور ها و ملیتهای مختلف می پردازد و در این روز آنها را در کمپ اور جمع میکند و برایشان از دستاورد های ایدولوژیک تشکیلاتی خودش و مسعود تعریف و تمجید میکند.

بله امروز که مصادف هست با روز هشت مارس فرقه ترو ریستی رجوی باز هم خودش را به صحنه کشانده تا از آزادی ها و حقوق زنان سخن بگوید و خودش را حامی زنان نشان دهد .

بله من به خوبی یاد دارم که با زنان در ارتش به اصطلاح آزادی چه بر خورد های خشن و چه بیگاری هایی از این زنان میکشیدند و مریم قجر اسم این ریاضت کشی ها و سختی کشیدنها و بیگاری کشیدنها را انقلاب ایدئولوژیکی نام گذاری کرده بود. بله به خوبی یاد دارم زمانی که در سالهای ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰ که جنگ عراق و امریکا بر سر کشور کویت شروع شده بود فرقه ترو ریستی رجوی چطور جگر گوشه های ما دران را از آنها جدا میکرد و هریک را به گوشه ای از ارو پا و امریکا می فرستاد و هیچ مادری هم حق اعتراض نداشت و اگر سخن بر زبان می آورد با بدترین شکل ممکن با او بر خورد میشد و اورا ضد انقلاب ایدولوژیکی و ضد ارزشهای ایدیو لوژیکی همین مریم قجر میدانستند .

 اول مریم قجر بچه ها را از پداران و مادران به زور تشکیلاتی گرفت و بعد پدران و ما دران را از هم جدا کرد به نام طلاق ایدیو لوژیکی و بعد هم خا نه و خانواده را در تشکیلات حرام اعلام کرد و بعد همین زنان را کشاند به حرمسراهای مسعود رجوی تا برای او رقص رهایی بکنند و تک به تک آنها را به محرمیت خود در بیا ورد .

بله این برای من بسیار شرم آور هست که در فرقه ای بودم که دم از آزادی  و انسانیت میزدند و با زنان و مردان در تشکیلات فرقه ای شان چه ها که نکردند اینها دم از آزادی میزدند در صورتی که روی هیتلر را در تشکیلات اهریمنیشان در عراق سفید کردند و جا پای دیکتاتورها و آدم کشان تاریخ گذاشتنند  من به خوبی یاد دارم که مادر با فرزند خود نمی توانست تنها صحبت کند باید نفر سومی که از تشکیلات مامور میشد همگام آنها میشد و به خوبی یاد دارم که هیچ خانواده ای در تشکیلات رجوی بدون مسئول و بدون کنترلچی نبود  به خوبی یاد دارم که فرقه ترو ریستی رجوی چطور از زنان سوء استفاده میکرد و نقش آنها را در صحنه های مختلف بر هژمونی بر مردان به نمایش می کشاند  که زنان در مناسبات مریم قجر به بالا ترین سطح رهبری کننده مردان رسیده اند  یعنی اینکه دوران زن ستیزی تمام شده بود و در تشکیلات مریم قجر دوران مرد ستیزی شروع شده بود و هیچ کس هم نمیتوانست سخن بر زبان بیا ورد اگر زنی میگفت که این شیوه درست نیست اورا ضعیفه میخواندند و به پائین ترین موضع مسئولیت کاری میکشاندند و اگر مردی هژمونی زنان را قبول نمی کرد ضد انقلاب مریم قجر بود و و نرینه وحشی دقیقا همان جمله ای را به کار میبرم که خود مریم قجر بار ها و بارها به زبان می آورد  .

بله این بود داستان زن سالاری فرقه ترو ریستی رجوی زنان در مناسبات فرقه ای رجوی به بدترین شکل ممکن مورد سوء استفاده های فیزیکی و روحی و روانی قرار میگرفتند که نمونه های حاضر  این زنان جدا شده از فرقه ترو ریستی رجوی امروز حاضر هستند و خود با زبان خود گویای آن چیزی هستند که رجوی به زور بر آنها تحمیل کرده و از آنها به بد ترین شکل ممکن سوء استفاده کرده است و تاریخ این را بر دنیای امروز اثبات کرده که رجوی چه بر نسل من وما آورد در عراق تحت حاکمیت ننگین صدام حسین

 در آخر یکبار دیگر روز جهانی زن را به همه زنان آزاده تبریک میگویم و امید وارم که هر روزشان بهتر از روز قبلشان باشد و چشم مریم قجر و هرانکس که توان دیدن این زنان آزاده را ندارد کور شود

سید امیر موثقی

آلمان کلن