جلسه تحلیلی انجمن زنان و افشای مواضع خائنانه فرقه رجوی

جلسه تحلیلی انجمن زنان و افشای مواضع خائنانه فرقه رجوی

جلسه تحلیلی انجمن زنان و افشای مواضع خائنانه فرقه رجوی  

 زنان ایران، آلمان 01.03.2017

این جلسه با شرکت و حضور خانم ها بتول سلطانی، حمیرا محمدنژاد و خانم زهرا معینی برگزار شد و پیرامون آخرین وضعیت فرقه رجوی روی دو موضوع زیر بحث و تبادل نظر انجام شد.

موضوع اصلی اینکه آیا دولت ترامپ و آمریکا توجهی به این فرقه تحت نام شورای ملی مقاومت خواهد کرد؟ و موضوع دوم صحبت روی جنگ مداوم و شیطان سازی فرقه رجوی از منتقدین و جدا شدگان خود و اینبار با به صحنه آوردن میرواقف صداقی و تو هین و اهانت به برادر خود که مفصلا موضوع بررسی و شگردها و ترفندهای فرقه رجوی به نقد و بررسی پرداخته می شود. به امید روشنگری بازماندگان به گروگان گرفته شده و مانیپوله شده در فرقه رجوی در همه پایگاههای آن.

توجه بینندگان و علاقه مندان را به این ویدئو در لینک زیر که در یوتیوب قابل دسترسی هست جلب می کنیم

لینک نوار ویدئوئی