اشک تمساح سران رجوی

اشک تمساح سران رجوی

اشک تمساح سران رجوی

روزی روزگاری همین سران فرقه رجوی گذشته از انکه خودشان در عملیاتها هر روز وهر شب تعدادی را ترور میکردند بلکه به صاحبخانه محترمشان هم گرا ومختصات میداد ومردم ایران را زیر توپ وخمپاره وبمباران وموشک به کشتن میداد وبعد از هر عملیات یا خبری همگی جشن میگرفتند رقص وپایکوبی بر پا بود

وقتی که تیمهای عملیاتی مردم ایران را به گلوله میبستند

وقتی که واحدهای عملیاتی در مرزها جان هزاران بیگناه را در شهر های مرزی میگرفت

وقتی که با خبر کشته شدن هر ایرانی خبر ان را به صدام میدادید وشادی میکردید

وقتی که کردها را زیر شنی تانکها تکه پاره میکردید

وقتی که ناراضیان واسیران را سر به نیست میکردید

چرا ان زمان به برادرتان صدام حسین نگفتید که مردم ایران را چرا با موشک وبمب تکه پاره میکنید چرا ان زمان از این اشکها ریخته نشد

چگونه است که الان با یک اتش سوزی تمامی سازمان عزادار شده واشک تمساح میریزند چرا ان زمان مریم رجوی برای خانواده هایی که به دست خودشان کشته شدند پیام تسلیت نفرستادی

چرا وقتی که به صدام حسین گرا ومختصات دادید وهزاران نفرکشته میشدند پیام تسلیت ندادید حال با اتش سوزی پلاسکو چه شده است که دلسوز مردم ایران شده اید

اری این همان جریان بر سر کردن قرانهاست که دارید برای مردم ایران تکرار میکنید شما وقتی که به اسیران خودتان واعضای خودتان رحم میکنید چگونه به مردم ایران رحم میکنید

شما وقتی که از دولتها وابرقدرتها میخواهید که تحریمهای ایران را بیشتر وبیشتر تر کنند چگونه به خود اجازه میدهید که اشک تمساح بریزید

هرچند که تمام دنیا وبخصوص مردم ایران به این حیله ها وزبانبازیهای شما میخندند وحنای شما دیگر رنگی ندارد

بهتر است بجای این اشکها بهاعضایی که در چنگالهایتان اسیر کرده اید اجازه انتخاب ازاد دهید ان موقع خواهید فهمید که چه برایتان می ماند

همایون کهزادی  انجمن یاران ایران

پاریس