سازمان مجاهدین، گزینه آمریکایی ها برای متحد ساختن ایرانفروشان