پایکوبی و جشن در اور برای انتخاب رییس جمهور جدید آمریکا

پای کوبی و جشن در اوربرای انتخاب رئیس جمهور جدید امریکا

پایکوبی و جشن فرقه ترو ریستی رجوی در فرانسه برای انتخاب ترامپ

img_2877

در روزهای گذشته که بحث داغ انتخابات ریاست جمهوری در امریکا داغترین و پر جنجالترین خبر تمامی رسانه های دنیا بود مریم قجر برآن شد تا از قافله عقب نماند و با به راه انداختن نشستهایی در اور و تجزیه و تحلیل کردن دوران جدید بعد از دمکراتها در امریکا  و شروع دوران ریاست جمهوری جمهوری خواهان و تند رو ها در امریکا برای خود و فرقه خود اینچنین برنامه ریزی کردند که برای یک دوره مجدد شروع یک جنگ دیگر بین ایران و امریکا و سایر دولتهای تحت حمایت امریکا بر علیه حکومت ایران شکل خواهد گرفت و فرقه تروریستی رجوی باید که خودش را بر ای یک چالش  بزرگ آماده کند و سرفصل جدید را هم بند ترامپ نام گذاری کرده اند .

بله برای اینکه همه باید از این بند عبور کنند تا خانم مریم قجر بتواند بطور علنی و کامل خودش را در دامان رئیس جمهور جدید بیندازد و از این انزوای سیاسی و استراتژیکی خودشان را بیرون بکشند و در نهایت توسط دولت جدید امریکا به دامان عربها مجددا پرتاب شوند عربهای عربستان و امارات و سایر شیخ نشینهای نوچه امریکا تا شاید که دورانی همچون دوران حکومت صدام در عراق برایشان متصور شود .

بله مریم قجر با لایه لایه نیرو ها در اور به بحث و تبادل نظر پرداخت و تا به امروز تمام تلاش خودش را کرده تا بتواند به یک را حل برسد برای دستیابی به رئیس جمهور جدید امریکا و اینکه چگونه خوش خدمتی خودش را به این دولت جدید ابراز کند .

در چند سال گذشته که دمکراتها حکومت را در دست داشتند در امریکا تمام تلاششان این بود که روابط بین ایران و امریکا به یک نقطه کاملا کیفی و صلح طلبانه برسد اما فرقه رجوی تمام تلاش خودش را کرد تا این رابطه بینا بین شکل نگیرد و در دوران ریاست جدید در ایران و رابطه بین ایران وامریکا به خوبی بر همگان واضح و روشن بود که فرقه رجوی چطور مانع و سد ایجاد میکند برای اینکه این رابطه را بر هم بزند .

 در هر صورت امروز فرقه تروریستی رجوی باز هم احمقانه تر از قبل فکر میکند که چهار نعل داره میتازد در مسیر مبارزه مسلحانه و برای رسیدن به قدرت اما غافل از اینکه رجوی ابترو بی دنباله تر از این حرفا می باشد که بخواهد در عرصه سیاست جایی داشته باشد و خودش هم خوب میداند که ملت ایران با تمام مشکلاتی که با حکومت فعلی دارند هر گز حاضر نخواهند شد  حتی برای یک ثانیه هم که شده حضور فرقه تروریستی رجوی را در خاک ایران تجربه کنند چراکه زمان  دست این جانیان و آدم کشان را برایشان کاملا بر ملا کرده است و به رجوی و فرقه کثیفش تف  انداخته اند و از صحنه سیاسی طردشان کرده  اند .

سید امیر موثقی

آلمان کلن