چه کسانی زمینه ساز کشتار سال 1367 بودند؟

چه کسانی زمینه ساز کشتار سال 1367 بودند؟

مسعود رجوی همواره به قدری مشتاق و مشوق اعدام و کشتار بود که در 1388 در جریان جنبش سبز و اعتراض به نتیجۀ انتخابات ریاست جمهوری، در یک نشست عمومی در قرارگاه اشرف گفت: این جوانان و دانشجویان سوسولی که چشم به انتخابات رژیم دوخته و به مبارزۀ سیاسی و فرهنگی معتقدند نه به مقاومت مسلحانه حقشان وحکمشان اعدام است، باید همه شان را در جلو دانشگاه به سینه دیوار چسباند!!
این رهبر فرقه به قدرت نرسیده این طور زمینه ساز کشتار ها و اعدامها است ببینید اگر بقدرت می رسید چه ها می کرد! در طی این سالیان شاهد بودیم و هستیم که فرقه رجوی تمام تلاش خود را کرده و مظلوم نمائی می کند که بیش از 30 هزار نفر درسال 1367 اعدام شدند و با اجاره کردن تعدادی افغانی ، عرب ، افریقایی، و اروپایی شرقی و افراد بی خانمان آمریکائی و برگزاری سیرک هایی عوامل خارجی را که با هدف مشخصی به دنبال این فرقه هستند

چه کسانی زمینه ساز کشتار سال 1367 بودند؟

در 27 سال گذشته یک روی سکۀ کشتار های تابستان 1367 تا کنون رو شده است . بدون اغراق نزدیک به هزار مقاله و چند ده جلد کتاب نوشته شده است. سخنرانی ها و گرد همائی های زیادی تحت عنوان کشتار های سال 67 برگزار شده است. در تمام این سالیان یک بعد این کشتار ، موج اعدامها، قتل عام و هر اسمی که بخواهیم بگذاریم روشنگری شده است که پیشتاز تمامی این سخنوران یا نویسندگان شادروان آقای منتظری بود که به این اعدام ها اعتراض کرد. او به طور واقعی پا به میدان نهاد و همگان می دانند که زنده یاد بهای این اعتراض را تا زمانی که در قید حیات بود پرداخت و از موضع خودش هم کوتاه نیامد. حتی همین آقای منتظری هم یک بعدی به مسأله نگاه کرد و جنبه های دیگر آن را باز نکرد. در حالی که می دانست باعث و بانی و زمینه ساز اصلی این کشتار ها و اعدام ها چه کسانی هستند؟.
بعد از آقای منتظری، نخست وزیر وقت یعنی آقای میرحسین موسوی هم که در سال 1367 استعفا داد ولی از سوی آقای خامنه ای ریئس جمهور وقت پذیرفته نشد. وی اعتراض داشت که به عنوان نخست وزیر چرا در جریان قرار ندارد. اگر از سال 1367 به این سو مسألۀ کشتار و اعدام ها را مرور کرده باشیم خواهیم دید که هیچ موقع مسئولان جمهوری اسلامی این کشتار و اعدام ها را انکار نکرده اند. آخرین مورد آن اظهارات علی مطهری نایب رئیس مجلس ایران بود که وزیر دادگستری رژیم را زیر ضرب برد. او از بلندگوی مجلس اعلام می کند که در رابطه با کشتار 67 باید شفاف سازی شود و دست اندرکاران آن باید از مردم بخاطر کشتار و اعدام ها معذرت خواهی کرده و خسارت را جبران کنند. در این رابطه گفتنی ها زیاد گفته شده اما هیچ موقع تمام جنبه های این کشتار باز و موشکافی نشده است.
اما روی دیگر سکه این کشتار ها چیست؟ اگر هموطنان در سال های 1367 تا 1372 نشریات فرقه رجوی را که سخنرانی های مسعود رجوی را عموما انتشار می داد پیگری کرده باشند می بینند که رجوی سرنخ هایی را در این رابطه می داد. دوستان جدا شده تماما به یاد دارند که مسعود رجوی در نشست توجیهی که برای عملیات دروغ جاویدان برگزار کرده بود به روشنی توضیح داد که: «اگر اگر شکست بخوریم رژیم خمینی به صغیر و کبیر ما در زندان ها هم رحم نخواهد کرد و تمامی زندانیان را قتل عام خواهند نمود، حتی حتی هواداران فاز سیاسی که دنبال زندگی شان رفته اند سراغ آنها هم خواهند رفت و به خانواده های ما هم رحم نخواهند کرد….».
مسعود رجوی نه تنها می دانست تمامی افراد شرکت کننده در عملیات کشته خواهند شد بلکه این را هم بخوبی می دانست که بعد از این عملیات چه کشتارهایی در داخل زندان های ایران صورت خواهد گرفت. بگذریم که رقم این اعدامها بسیار کمتر از آن رقمی است که مسعود رجوی می خواست و پیش بینی می کرد و بعد از این کشتار هم آن را اعلام کرده است یعنی رقم سی هزار اعدام!! رقمی که هیچ شاهدی و تحلیل گری از جمله آقای منتظری نیز آن را قبول نداشته و ندارد و تعداد واقعی نزدیک پنج هزار نفر اعلام شده است. مسعود رجوی همواره به قدری مشتاق و مشوق اعدام و کشتار بود که در 1388 در جریان جنبش سبز و اعتراض به نتیجۀ انتخابات ریاست جمهوری، در یک نشست عمومی در قرارگاه اشرف گفت: این جوانان و دانشجویان سوسولی که چشم به انتخابات رژیم دوخته و به مبارزۀ سیاسی و فرهنگی معتقدند نه به مقاومت مسلحانه حقشان وحکمشان اعدام است، باید همه شان را در جلو دانشگاه به سینه دیوار چسباند!!
این رهبر فرقه به قدرت نرسیده این طور زمینه ساز کشتار ها و اعدامها است ببینید اگر بقدرت می رسید چه ها می کرد! در طی این سالیان شاهد بودیم و هستیم که فرقه رجوی تمام تلاش خود را کرده و مظلوم نمائی می کند که بیش از 30 هزار نفر درسال 1367 اعدام شدند و با اجاره کردن تعدادی افغانی ، عرب ، افریقایی، و اروپایی شرقی و افراد بی خانمان آمریکائی و برگزاری سیرک هایی عوامل خارجی را که با هدف مشخصی به دنبال این فرقه هستند برای تبلیغات مرگ خواه و مرگ خوان خود بازار گرمی می کند. اما کسانی که ایرانی هستند و شناخت کافی از این فرقه دارند چی ؟ ایا این افراد و شخصیت ها هم واقعا از موضوع بی خبرند؟ یا اینکه نمی خواهند بهای این موضع گیری را بپردازند؟! نمی توان گفت این افراد که ادعا دارند سیاسی هستند و در جریان مسائل روز قرار دارند در این رابطه بی خبر هستند و اطلاعی ندارند. از تمامی این افراد فقط آقای ایرج مصداقی است که به همۀ جوانب این جریان پرداخته و آمار واقعی این کشتارها را بیان کرده است که بطور دقیق اعدام 4482 نفر را شامل می شود. وی بارها هم اعلام کرده هرکسی در این رابطه حرفی دارد می تواند با اعداد و ارقام بیایند و بحث کنند.
همانطور که هموطنان از دیر باز در جریان هستند فرقه رجوی در سال های مختلف با فراخوان دادن ها و برگزاری آکسیون های اجاره ای مختلف تمام تلاش خود را کرده است که این کشتار یا قتل عام ها را 30 هزار نفر به خورد رسانه ها بدهد. به جدید ترین دروغ فرقۀ رجوی که روز 14 آبان بود توجه کنید: (شاهین قبادی در مصاحبه با فارینر، گفت: : ما به اطلاعات جدید و مستحکمی درباره وسعت و تعداد مقامات رژیم ایران که در قتل‌عام 67 مشارکت داشته‌اند، دست یافته‌ایم. تعدادی از مزارهای جمعی که بخشی از ۳۰۰۰۰ زندانی سیاسی در آنها به خاک سپرده شده‌اند، اخیراً در ایران کشف شده است). در پایان باید گفت اگر دادگاهی و محاکمه ای هم بخواهد برگزار بشود باید علاوه بر تمامی دست اندرکاران این کشتار زمینه سازان آن و در رأس آنان شخص مسعود رجوی نیز به پای میز عدالت کشانده شوند.
https://www.mojahedin.org/news/188018*
محمد کرمی