فرقه رجوی، بدون رجوی بدون عراق

فرقه رجوی، بدون رجوی بدون عراق

ایران فانوس، 27.10.2016

به دنبال خروج اجباری و غیرمنتظره کلیه اعضای فرقه مجاهدین از خاک عراق و فرودشان به کشور آلبانی، تجزیه و تحلیلهایی صورت گرفته مبنی بر آینده فرقه مجاهدین زمانی که در کشور آلبانی به سر می برند.

ظرفی که طی سی سال گذشته فرقه رجوی در آن به سر برد و سود برد، طبعاً با ظرف و زمانه جدید فرق اساسی دارد اگرچه رهبران مجاهدین ماهیت این فرق و تغییر را قبول ندارند چون که به صلاح و مصلحت شان نیست.

اما واقعیت روز فرقه و اعضای شان، به گونه دیگری است. آنان تاریخ مصرف شان گذشته است اگرچه هنوز هم منتظر فرصت و انتخابات و توهمات و غیره هستند تا دوباره و چند باره شانس نداشته شان را امتحان کنند.

طبیعی است که فرقه رجوی دیروزش با امروز فرق دارد. امروز در موقعیت انتظار به سر می برند و اکثر اهرمهای نگهدارنده و مشتریان و اربابان خود را از دست داده اند. حتی ارباب بی مروت دنیا که در افغانستان صدها جاسوس خود را پس از استفاده جملگی را به آمریکا برده و مقیم کشور خود کرده است، اما در مورد فرقه مجاهدین تنها به دلیل ناشکری و ناسپاسی شان، حاضر نشد آنان را جملگی به آمریکا ببرد و درنتیجه با صرف هزینه ده میلیون دلار هزاران مجاهد اسیر و استفاده شده را به آلبانی انتقال دادند.

لذا وضعیت جدید فرقه با آنچه که خودشان در تبلیغات جار می زنند، کیفاً فرق دارد. ایران فانوس، در این رابطه در صدد است تا وضعیت جدید فرقه رجوی در شرایط سیاسی روز و آلبانی را مورد تجزیه و تحلیل مجدد قرار دهد و به اطلاع همگان برساند. در این رابطه ویدئویی با شراکت تعدادی از اعضای قدیمی تهیه شده که در دو قسمت است و ما همچنین در روزهای آینده ادامه و قسمتهای دیگر این بحث و شرایط را دنبال می کنیم و به اطلاع عموم خواهیم رساند.

https://www.youtube.com/watch?v=IKaUC3ejM3k

https://www.youtube.com/watch?v=JURAqNzkag4