شروع سال تحصیلی و اراجیف تکراری مریم قجر

شروع سال تحصیلی و اراجیف تکراری مریم قجر

 همزمان با شروع سال تحصیلی جدید طبق روال همیشگی مریم قجر این ریئس جمهور مادام العمر و برگزیده شوهر مفقود الااثر خود که اخیرا در فقدان ایشان حسابی جست و خیز میکند طی یک  اراجیف تکراری اش تحت عنوان پیامی به معلمان و دانش آموزان فرستاده است و آنان را به مبارزه با جهل و دعوت به آموختن علم و دانش کرده است . در این زمینه بایستی گفت که ایشان در وقاحت و شیادی و دجالیت  سبقت را از شوهر فراری اش ربود ه است .

بله ایشان در حالی چنین پیامی به دانش آموزان می فرستد که خودش به همراه آن شوهر در بدرش نماد و مروج جهل و سرکوب و نادانی و نا آگاهی و خفقان و سانسور در تشکیلات قرون وسطایی شان بوده و هستند و به بهانه ضرورت سرنگونی با انقلاب کذای شان جهل نادانی را در سازمان به اوج رسانده است .

و همچنین ایشان درحالی دانش آموزان را به آموختن فرا می خواند که رهبری این سازمان در اوایل انقلاب دانش آموزان زیادی از جمله خودم را فریفته و به بهانه مبارزه از پشت میز مدرسه بیرون کشیده و به عراق کشانده است و عده زیادی را هم به کشتن داده است و من یادم هست که آنموقع در اوایل انقلاب مسولین سازمان می گفتند که کلاس و مدرسه و درس و مشق حاصلی ندارد و بایستی درس را رها کرده و فدای مبارزه کنیم .

وهمچنین در حالی ایشان پیام مبارزه با جهل و نادانی به معلمان می دهد که سازمان فرقه گرا و تروریستی تحت رهبری ایشان به بهانه عملیات سرنگونی و عملیات داخله و زدن سر انگشتان ارتجاع عده زیادی از همین معلمان شریف و زحمتکش را کشته و خانواده های شان را داغدار و بی سر پرست و بدون نان آور کرده است .

و همچنین ایشان درحالی دانش آموزان را به آموختن فرا می خواند که سازمان تحت رهبری اش برای پیشبرد طرحها و اقدامات تروریستی اش ؛ به بهانه مبارزه و عملیات سرنگونی  دفتر و قلم را از دانش آموزان زیادی گرفته و در اوایل انقلاب تیغ و کاتر و در عراق هم تیر و تفنگ و دفتر عملیات جاری و غسل هفتگی بدست شان داده است .

بنابر این بایستی به ایشان گفت که اقشار مختلف ملت ایران از جمله دانش آموزان و معلمان کارشان را خوب بلد هستند و نیازی به قیمی مثل شما ندارند و هیچ وقتی هم صرف شنیدن و خواندن اراجیف تکراری تان نمی کنند . لذا شما بجای این کار های بیهوده بفکر چاره ای برای نجات سازمان ارتش به اصطلاح آزادیبخش  در حال متلاشی شدن تان بکنید که اکنون با از دست سلاح و پایگاه استراتژیکی اشرف و خروج مفتضحانه از عراق ؛ آخرین میخ تابوتش هم کوبیده شده است و هیچ آینده روشنی  برایش متصور نیست .

و همچنین بفکر پاسخگویی در مقابل انبوه سوالات نیروهای وارفته و مسئله دار و درحال ریزش تان در کمپ تیرانا باشید . سوالاتی نظیر اینکه : رجوی کجاست؟ مرده یا زنده و چرا هیچ حرفی نمی زنید؟ و چرا به عراق رفتید و این همه از نیر و ها را در طی این سالیان با تحلیل های آبکی و وعده و وعیدهای دروغین شش ماهه سرنگونی به بهانه های عملیات سرنگونی و حفظ اشرف و حفظ اموال اشرف و اصرار بر ماندن در عراق و اصرار بر استراتژی مبارزه مسلحانه به کشتن دادید ؟ و چرا بعد سی سال دست از پا درازتر مجبور شدید بدون اینکه هیچ پیشرفتی داشته باشید عراق را ترک کنید ؟ و مسول این همه خونهای ریخته شده و سرمایه های انسانی تلف شده چه کسی هست ؟ البته بسیار واضح و روشن هست که شما  با توجه به شیادی و دجالیت خاصی که از شوهر در بدر تان به ارث برده اید ؛ برای فرار از پاسخ همین سوالات هست که مستمرا دستگاه پیروزی شمار و فراخوان و پیام دادن تان را بکار انداخته و مرتبا در این زمینه فعال هستید ولی بدانید که این دست و پا زدن های شما مثل آدم در غرق شدن هست که مفید هیچ فایده ای نیست و دیگر سال شصت نیست و  دوران فریفتن اقشار مختلف مردم ایران از جمله دانش آموزان و معلمان بسر آمده است و همه جامعه کنونی ایران در این عصر آگاهی و پیشرفت بسیار جلوتر از سازمان قرون وسطایی و واپسگرای شما می باشد و نه تنها دیگر گول اراجیف صد بار تکرار شده شما را نمی خورد بلکه به شما می خندد و به عینه می بیند که چطور سازمان  فرقه گرا و تروریستی تان در حال فروپاشی کامل می باشد . بنابر این شما اگر  راست می گویید و دکتر خوبی هستید یک فکری به حال زار سازمان در حال نابودی خودتان بکنید و مردم ایران نیازی به نسخه پیچیدنهای شما ندارند و بخوبی می دانند که این امامزاده قلابی تان نه تنها شفا نمی دهد بلکه کور می کند همانطوری که امثال من دانش آموز را در اوایل انقلاب کور کرد و به دنبال اهداف پلید شما راه افتاده و بهترین دوران عمرم را قربانی مطامع شیطانی و قدرت طلبانه شوهر فراری تان کردم