مسلمانی با دلار عربستان

مشرف شدن یک تجزیه طلب سکولار به خانه خدا ‏
پرویز داورپناه

سراسیمگی دار و دستهً اسماعیل نوری علا

هنوز عرق  شرکت کنندگان چهارمین نشست „سکولار دموکرات های ایران“ در شهر هامبورگ ـ آلمان در روزهای ۱۰ و  ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۶، در بازگشت به منازلشان به تنشان خشک نشده بود که خبرگزاری ها خبر دادند که عده ای از تجزیه طلبان ایرانی، از جمله آقای رضا حسین بر، “ رهبر حزب بلوچستان“ و از پیروان تجزیه طلب سکولار دموکراسی به خانه خدا مشرف شدند. (۱) (۲)  (۳)

هراس و سراسیمگی برگذارکنندگان نشست „سکولار دموکرات“ بدان درجه رسید که مجبور شدند اولین اطلاعیه مطبوعاتی خود را به این موضوع اختصاص دهند و به دروغ بگویند „ایشان [حسین بر] که در گذشته عضو این شبکه بودند و اکنون چهارسال است گه دیگر با این شبکه ارتباطی ندارند، پس از شرکت در یک برنامهً تلویزیونی بناگهان اعلام داشتند که به علت پیش آمدن یک „سفر کاری“ نمی توانند در کنگره شرکت کنند.“ (۴)

لازم به یادآوری است که آقای حسین بر در تمام نشست های سالانهً „سکولار دموکراتها“ بجز آخرین نشست  در هامبورگ شرکت داشته است.و حتی عکس او در بین شرکت کنندگان در نشست هامبورگ گذاشته شده است.

و امّا سخن کوتاهی در بارهً نشست „سکولار دموکرات ها“ در هامبورگ:

این نشست هم مانند نشست های گذشته بیشتر یک محفل دوستانه بود که آخر عمری موجب بیرون آمدن عده ای از انزوا در خارج از کشور شده است.

در جمعبندی این نشست پنجاه تا شصت نفری که که نمایندگی از هیچ سازمان  و گروه و حزبی  نداشتند و به نام „کنگره“ به خورد مردم دادند، بدون اینکه معنی کنگره را بدانند.

  آقای اسماعیل نوری علا در اخر جلسه اعلام داشتند که :

“ این کنگره برای خودش یک موجود مستقلی است و تشکیلات سیاسی نیست و موضع گیری سیاسی نمی کند.“

و  فرمودند که:

“ چیزی که در اینجا مفقود بود اینست که ما آلت اجرائی برای این فکرها را هنوز بدست نیاورده ایم. شما به ما ماًموریت می دهید تا این کار را انجام دهیم و برویم برای همهً این افراد و احزاب نامه بنویسیم که نمایندگان خود را بفرستند که اینها با هم بنشینند و این کار را انجام دهند.

بهرحال ما مثل باغبان هایی هستیم که داریم یک درختی را می کاریم تا بزرگ بشه. یک شعر مشهوری میگوید: دیگران کاشتند، و ما نتوانستیم بخوریم .

„ما که گذشت عمرمان در غربت و حسرت وطن. ما هم می کاریم شاید دیگران بخورند.“

و در پایان گفتند:

„امیدواریم کنگره بعدی ما در تهران تشکیل شود. هر کجا که کنگره ما تشکیل شود، آنجا تهران است“

سخنان پایانی نوری علا: رجوع شود به گزراش ویدئویی نشست هامبورگ (۵)

توجه می فرمائید که آقای نوری علا تازه متوجه شده اند که این محفل غیر سیاسی نمی تواند کنگره نامیده شود و اکنون به فکر دعوت از سازمان ها و احزاب برای „کنگره“ آینده در تهران افتاده اند!

دکتر پرویز داورپناه

 ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۶

مآخذ:

۱ ــ http://www.farsnews.com/13950618000971

۲ ــ مصاحبه ای در مورد نحوه استقبال مقامات عربستان سعودی از تجزیه طلبان 

https://www.youtube.com/watch?v=r2BJeldCdE

۳ ـتصاویر دروغ  نمی گویند!

https://ehterameazadi.blogspot.de/2016/09/blog-post_18.html

۴ ــ http://isdmovement.com/

اطلاعیه

يکی از داوطلبان شرکت در چهارمين کنگرهء سکولار دموکرات های ايران، که به تقاضای خودشان عکس شان در بين شرکت کنندگان در سايت کنگره گذاشته شد، آقای رضا حسين بر بود که همه جا بعنوان رهبر حزب مردم بلوچستان فعاليت می کنند. ايشان که در گذشته عضو «شبکهء سکولارهای سبز ايران» بودند و اکنون چهار سال است که ديگر با اين شبکه ارتباطی ندارند، پس از شرکت در يک برنامهء تلويزيونی دربارهء شرکت شان در کنگره، بناگهان اعلام داشتند که به علت پيش آمدن يک «سفر کاری» نمی توانند در کنگره شرکت کنند. و امروز از طريق سايت «العربيه» خبر رسيد که ايشان برای انجام مناسک حج به عربستان سعودی رفته اند و برخی از مغرضان و حسودان نيز سفر کسی را که لابد بعنوان يک مسلمان سنی واجب الحج شده به سابقهء ايشان در ميان سکولارها ربط داده و در عين حال به دروغ ايشان را بعنوان معاون شبکه سکولارها معرفی کرده اند تا اعتماد مردم به سکولارها را سست کنند. حال، با توچه به اينکه اعتقاد به اديان تباينی با سکولار دموکرات بودن ندارد، و نيز با توجه به اينکه در حال حاضر سياست های ايران بر باد ده ولايت فقيه در تهران و اسلام سياسی تروريستی مورد حمايت عربستان، هر دو، با مواضع سکولار دموکرات ها تخالف دارند، بدينوسيله اعلام می داريم که شرکت در کنگرهء سکولار دموکرات های ايران، از جمله برای مسلمانانی که به جدائی مذهب از حکومت باور دارند، و در نتيجه حکومت های مذهبی مسلط بر ايران و عربستان را يکجا نفی می کنند، آزادانه و داوطلبانه اصورت می گيرد و اکنون هم اگر آقای حسين بر در اين سفر دچار خبط و خطای سياسی شده باشند يا بشوند، و يا دو دستگاه حکومتی مذهبی در ايران و عربستان بخواهند از سوابق ايشان در جمع سکولارها، عليه سکولارها استفاده کنند، نه تنها لطمه ای از اين بابت بر جنبش بزرگ و گسترندهء سکولار دموکراسی وارد نمی آيد، بلکه ما همچنان مجدانه به مبارزهء خود عليه حکومت های ارتجاعی – مذهبی – ايدئولوژيک ادامه خواهيم داد.

(۵) گزراش ویدئویی نشست هامبورگ از دقیقه 43 : 1  

https://www.youtube.com/watch?v=Uy-QJJE9n0U

 6072213024949435_n