ثریا شهری از عراق گریخت

سایت ندای حقیقت 31 مرداد1395 برابر با2016/08/21

ثریا شهری یکی از سرکردگان  رده  بالای  تشکیلات  رجوی و یگی از زنان دفترمرکزی و  در مالکیت رجوی می باشد. او چندین سال به  عنوان  فرمانده کمپ اشرف یکی ازبالاترین فرماند هان محسوب می شد. و به قرار اطلاع بصورت مخفیانه اخیرا  از عراق فرار کرد.

در سابقه اش  مسئولیت  بخش ستاد سیاسی فرقه در کشور عراق و ستاد های پشتیبانی ارتش را  به  یدک می کشد. تا اینکه    به دفتر مرکزی رجوی منتقل شده و بیش از دو دهه  در مقام  نفر شمار یک  دفتر مرکزی و شخصی  رجوی پستی که قبل از آن مریم قجر داشت  در کنار او بوده است.

نام وی  چون تعدادی دیگر از سرکرده گان اصلی فرقه در سرشماری عراق وکمیساریا ثبت نشد و در مخفی خانه های رجوی به مدت 12 سال زندانی بوده است.

ثریا شهری علیرغم  اینکه یکی از زنان رده اول فرقه است محکوم بود که   نزدیک به  طی دو دهه  زندگی مخفی در تاریک خانه ها ی رجوی داشته و محکوم به کنیزی و  هم سرنوشت  او باشد.  بطوریکه در ده پانزده سال گذشته  اجازه حضور در هیچ جمعی را هم نداشته است.

ثریا شهری یکی فرماندهان رده اول پشتیبانی در عملیات هایی چون مرصاد و مروارید نیز بوده و به همین علت در خیانت به مردم ایران و کشتا ر مردم کرد عراق نیز سهیم است و نام وی در لیست تحت تعقیب قضایی عراق و اینترپل ثبت  شده است.

 هم چنین بنا به خبرهای رسیده از کمپ لیبرتی    تعدادی از اعضای حفاظت و  آشپز و دکتر مخصوص  رجوی نیز اخیرا از عراق گریختند .

 آنچه که روشن است تبانی و همکاری ایادی سعودی و آمریکایی اینبار به کمک رجوی و فرقه رو به زوالش آمده تا روزی که تاریخ مصرف آنان چون در زمان صدام  بار دیگر به پایان رسد و جز رو سیاهی  ذغال اثر دیگری بر چهره فرقه باقی نماند