مرگ مسعود رجوی، واقعیت یا کذب

                                 مرگ مسعود رجوى، واقعيت يا كذب

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس،

يك هفته از برنامه خيمه شب بازى فرقه تروريستى رجوى گذشت و اين فرقه  اظهارات رئيس پيشين اطلاعات شيخ نشين عربستان مبنى بر اينكه رجوى فرارى و در لانه موش خزيده با خطاب „مرحوم“ ياد كردن، مرگ او رسماً نه تأييد شده و نه آنرا نفى كرده اند.

البته واضح است سران جهل و جنايت رجوى يك موضع گيرى قاطع را در توان خود نمي بينند. چرا كه مواجب آنها توسط ارباب قطع خواهد شد و نيز آخرين گلوگاه تنفسى خود را از دست خواهند داد. بگذريم كه رجوى ضد ايرانى و ضد  شيعه هم پيمان با اين مرتجعان و فرتوتان تاريخ جاهليت است و سران عربستان تاريخاً با ملت پارس در تضاد بوده و هيچگاه اين خصومت آنها نسبت به ملت ايران از بين نرفته است، بلكه هميشه در حال توطئه چينى بر ضد منافع مردم ايران بوده اند و از هر اهرمى در اين راستا كمك گرفته اند. رجوى هم كه ضد ايرانى است و خودش را به بيگانه، بر ضد منافع ملت ايران فروخته است، در اين راستا ميمون وار به پاى اين و آن افتاده تا ساعتى بر عمر كثيفش بيفزايد.

البته ملت بزرگ و با فرهنگ ايران ميدانند كه سران مرتجع برخى كشورهاى عرب با ميمون زنجير به گردن شان يعنى مسعود رجوى، عددى نيستند كه در برابر اين فرهنگ و تمدن تاريخى ايران و ايرانى قد علم كنند و براى ايران شاخ و شانه بكشند. انگار درس عبرت از سلفشان ديكتاتور صدام در تجاوز به ايران با پشتيبانى منطقه اى و جهانى نگرفته اند. پارس كردن اين شغالان بر ضد ملت ايران نشأت گرفته از تفكر عقب مانده و دوران جاهليت بوده است. هيچ كارى جز تروريسم پرورى به اسم اسلام نداشته و ندارند و داعش نمونه بارز اين تفكر سران مرتجع برخى كشورهاى عربى است.

به هر حال، موضع گيرى فردى به اسم شاهين قبادى در پاريس از سخنگويان دست چندم رجوى مبنى بر اينكه از سخنان تركى فيصل „سوء تعبير“ شده است، نشان دهنده يك سر در گمى در رأس سران سازمان بخصوص مريم و مسعود رجوى است. معتقدم كه رجوى زير چتر حفاظتى و مالى سران برخى از  كشورهاى عربى على الخصوص شيوخ عربستان قرار دارد و هر جا هست، جايش امن بوده و اين فيل هوا كردن تركى فيصل از دو حالت خارج نيست، يا هوش و حواس اش را از دست داده كه اين بعيد به نظر ميرسد يا اين كلام اقاى تركى فيصل يك بازى سياسى – اطلاعاتى، براى ردگم كردن و برداشتن و منحرف كردن تيغ انتقادِ بازماندگان قربانى شده اين جنايت پيشه و جدا شدگان از اين فرقه بخصوص در حق ملت عراق و ايران و اعضاى تشكيلات بوده است.

فرقه رجوى، يك سال بدون ترسيم خطوط از طرف مسعود رجوى دوام نخواهد آورد و مريم رجوى هم كسى نيست كه بتواند معضل تشكيلات اين فرقه را آنگونه كه مسعود رجوى با دجاليت و مهارت و حيله گرى كنترل و حل و فصل ميكرد، اين مسئوليت را بر دوش بكشد. مريم رجوى عروسك كوكى مسعود رجوى است و هر آنچه او به اين عروسك منتقل ميكند، همان خطوط از او بيرون ميزند و بدون مسعود محال است.

 مسعود رجوى خوب ميداند كه چه نقشى در صحنه تروريسم جهانى بازى كند و بعلت منفوريت در جناياتى كه مرتكب شده است، اين كارت يعنى مريم رجوى را جلو انداخته و اين استراتژى را ساليان پيش و يك دهه قبل از سرنگونى اربابش صدام حسين در سازمان پياده كرد. الان هم كه ارباب و صاحبخانه خود را ندارد و تقريبا نصف افراد تشكيلاتش از آن گريخته و جدا شده اند و بقاء رجوى بعلت جناياتش در حق ملت عراق در آن كشور ميسر نيست و جايگاهى در آنجا ندارد و هر از چند گاهى نيروى اسير در بند تشكيلاتش توسط خشم مردمى عراقى كشته و نابود ميشوند و افرادى كه در تشكيلات بعلت فريب و شستشوى مغزى توسط رجوى هنوز آنرا ترك نكرده اند، شقه شقه شده و در عراق و البانى و المان و… سكنى دارند. اما همچنان تحت طلسم اين جنايتكار هستند، هيچگونه چشم اندازى براى اين فرقه وجود ندارد. حاميان اين فرقه بخصوص سران عربستان و شركت و حمايت علنى دولت عربستان از فرقه رجوى نشاندهنده مسير نزولى است كه صدام ديكتاتور عراق پيمود. حكومت عربستان الان در بحرانى ترين موقعيت سياسى و اجتماعى خود قرار دارد و فقط با سركوب ملت خود همانند صدام موقتا با پول و تسليحات باد به غب غب ميدهد و اين بادكنك بزودى خواهد تركيد، چرا كه تروريستهاى داعش كه خود آنها را بنيان گذاشت و تغذيه ميكرد و سياست كشوركشايى دينى و مذهبى البته با وحشيانه ترين نوع تروريسم پيش ميبرد، در حال زوال و نابودى است و جامعه جهانى و قدرتهاى منطقه اى و فرامنطقه اى به اين نتيجه رسيده اند كه بايد اين جرثومه تروريستى ريشه كن شود و نشانه هاى اين را ميتوان در عراق و سوريه مشاهده كرد. بنابر اين رجوى زنده بودنش هيچ تأثيرى بر عقب انداختن  اين روند و از هم پاشى تشكيلات خودش ندارد. اما بايد بدست عدالت سپرده شود و تاوان جناياتش در اين دنیا را پس بدهد.

„پایان“