خیمه شب بازی مریم رجوی و سیاهی لشکر

 

خيمه شب بازى مريم رجوى و سياهى لشكر

 

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس،

يك هفته از خيمه شب بازى نهم ژوئيه و سخنرانى هند جگرخوار و قاتل بسيارى از مردم ايران و عراق و نيز نيروى تشكيلات خودش، يعنى مريم رجوى باقى مانده است و همچنان دستگاه جهل و شيطان سازى تبليغاتى رجوى، پوشال بافى و دروغهاى گوبلزى خود را افزايش داده است و از حمايتها و فراخوانهاى انجمنها و سازمانهاى مجهول و خود ساخته و موهوم براى شركت در اين „شو“ی بى محتوا دم ميزند.

از حمايت و فراخوان زندانى هاى سياسى در ايران ميگويد و از شركت شخصيتهاى سياسى در اين خيمه شب بازى سخن ميراند، البته كه سخنران اجاره اى زياد است و ريختن دلار در جيب اين و آن و آوردن در اين مراسم كار سختى نيست همانگونه كه به عينه ديده و ميبينيم، جمع آورى سياهى لشكر و آوردن افراد غير ايرانى به پاريس براى يك تور سياحتى و البته به بهاى شركت در خيمه شب بازى رجوى هم چندان كار مشكلى نيست.

سؤال اساسى از مريم رجوى اين است كه آيا شركت ايرانيان وطن پرست و جلاى وطن كرده هم در اين خيمه شب بازيهايت با آمار و ارقام ميتوانيد به سمع بيرون از خود برسانيد؟ آيا به قول خودت از شخصيت هاى سخنران كه با پرداخت دلارهاى جذاب آنها را به مراسم ميكشانيد، شخصيت هاى اپوزيسيون ايران  در اين سخنرانيها هست؟ اگر وجود دارد، بهترين راه تبليغ آنها براى باز شدن راه هميشه بسته خود و شوهر مفقود شده ات است، تا كسى حداقل باورى نسبت به ياوه هاى دروغ و تكرارى شما داشته باشد. البته كه جواب مشخص است و خود و شوهرت نه ظرفيت و نه لياقت آنرا داريد كه يك شخصيت ايرانى آزاده و وطن پرست بيايد برايتان كف و دف بزند و از راه و روش درست و استراتژى مناسب شما سخن براند. شما فرقه اى بسته و تروريست و پدرخوانده تروريسم بيش نيستيد و مردم ايران از شما متنفر و بيزار است.

راستى خانم فرنگ نشسته شما دم از حمايت زندانيان خودتان در زندانهاى ايران ميزنيد و از طرف آنها اعلاميه و نامه در حمايت و فراخوان براى شركت در خيمه شب بازى تان  بيرون ميدهيد و آن را تبليغ ميكنيد، اولا اين سؤال را جواب بدهيد كه مخاطب اين زندانيان مجاهد در زندانهاى ايران چه كسانى است؟ آيا فكر ميكنيد آنان از نفرت مردم ايران نسبت به شما و فرقه منحوس تان بيخبرهستند؟ و از اين مهمتر به اينجانب پاسخ دهيد كه ربع قرن در تشكيلات تروريستى شما عمرم را بيهوده از دست داده به خاطر نبود آزادى در ايران و الان شاهد اين گونه اطلاعيه ها و تبليغات دروغين شما هستم، چطور است زندانى شما به قول خودتان در سياهچال هاى آخوندها ميتواند با بيرون در ارتباط باشد و آزادانه فراخوان بدهد و به نفع فرقه تروريستى شما تبلغ كند، اما خانواده يك اسير در تشكيلات تروريستى شما اين حق را ندارد با عزيزش ملاقات و تماس داشته باشد و يا خود فرد نتواند حداقل نامه اى براى خانواده خود بفرستد و آنها را از نگرانى و سردرگمى برهاند؟ اين تناقض بزرگ را چطور توجيه كرده و پاسخ ميدهيد؟ در برابر افكار عمومى آيا مسئوليتى احساس ميكنيد؟ آيا فكر نميكنيد وقتى كه من و امثال من اين اراجيف شما را بشنويم با توجه و اشراف به مناسبات وحشيانه و ديكتاتورى درون تشكيلات، بگوئيم اگر واقعا اينطور است كه شما ميگوئيد و از زندانهاى ملاها زندانى ميتواند آزادانه فراخوان بدهد و از دشمن ملت ايران حمايت كند و رژيم هم كارى به آنها نداشته باشد، پس هزار شرف به شما داشته و دارد كه اينقدر افراد تشكيلات را در منگنه می گذارید و مخوف ترين ديكتاتورى را راه انداخته و همه را اسير و برده خود كرده ايد، در درون تشكيلات هيچ حق و حقوقى براى افراد قائل نيستيد و همه را برده عريان در دست مسئولين جنايتكارتان كرده ايد.

خانم رجوى! تبليغات پوچ و بى محتوا و برگذارى چنين خيمه شب بازيهايى از شما دردى دوا نخواهد كرد، همچنان كه رفتن در دامان صدام و پشت كردن به مردم ايران و خودتان را بازيچه بعث بر ضد ايران كرديد، دردى از شما دوا نكرد و عاقبت استراتژى مسلحانه تان به گِل نشست و بجاى اينكه بر اساس افاضات شوهر مفقود شده ات، ميخواستيد برويد در عراق تا در كوهستانها آتش ها به پا كنيد و مردم ايران را نجات دهيد، اما ديديم كه جز مزدورى و خودفروشى و كشتن جوانان ملت ايران هيچ دستآوردى نداشتيد و به جاى آزادى مردم ايران، عاقبت فرقه تروريستى تان و رهبرى ناخلف آن طمع شكست و نابودى و از هم پاشيدگى كشيد و الان دربدر و آواره اين و آن كشور شده ايد.

بس كنيد و به خود بيائيد و از مردم ايران و دلسوزان بيرون از تشكيلاتتان كه شما را نصيحت كرده و خيانت رفتن در اين مسير را به شما گوشزد كرده و نيز نصايح جداشدگان از تشكيلات كه خواهان سلامت دوستان خود هستند، عذرخواهى كرده و به انتخاب اشتباه مسيرتان إذعان كنيد.

„پایان“