راز زنده ماندن مسعود رجوی در زندان شاه

راز زنده ماندن مسعود رجوی در زندان شاه

راز زنده ماندن مسعود رجوی در زندان شاه 

علی اکبر راستگو – کانون آوا – 15  فوریه 2022

دیماه هرسال سالگردآزادی 162 تن ازآخرین دسته زندانیان سیاسی در 30 دیماه 1357 می باشد که چندتن ازمجاهدین نظیر مسعودرجوی،موسی خیابانی واشرف ربیعی نیز جزوآنها بودند.

راز زنده ماندن مسعود رجوی در زندان شاه

طبق معمول هرساله قابل انتظاربود که یکی دومقاله در باره این واقعه در رسانه های مجاهدین درج شده و موضوع فراموش شود. ولی بانگاهی به سایتهای مجاهدین در چندروزگذشته باتعجب دیده می شود که درصدهامقاله بطورهدفمند به ظهورپیامبرگونه مسعودرجوی در این روزاشاره می شود و اصلا وی را بعنوان انسانی که برگزیده شده تا تکامل را پیش ببرد موردستایش قرارداده اند. دریغ از اینکه یک اشاره به نحوه زنده ماندن وی درزندان شاه بکنند. شاهی که تمام مرکزیت سازمان مجاهدین را اعدام کرد ولی مسعودرا زنده گذاشت. در این مقاله سعی می کنیم با ارایه سند و مدارک این موضوع را جهت ثبت درتاریخ بشکافیم وبه گوشه اي از شخصيت ويژه و راززنده ماندن او در زندان شاه به عنوان تنها بازمانده از رهبران سازمان، اشاره مي کنیم.

ادامه مقاله در 7 صفحه با فرمات PDF

لینک به منبع

 

راز زنده ماندن مسعود رجوی در زندان شاه 

***

علی اکبر راستگومجاهدین در آئینه تاریخ – علی اکبر راستگو 

پرونده رجوی در لاهه علی اکبر راستگوارجاع پرونده جنایتهای فرقه رجوی به دادگاه لاهه و واکنشهای هیستریک این فرقه

همچنین: