حسن محمودی تحلیلگر العربیه چه کسی می باشد؟

حسن محمودی تحلیلگر العربیه چه کسی می باشد؟

حسن محمودی تحلیلگر العربیه چه کسی می باشد ؟

منتشرشده در سپتامبر 1, 2021 بدست mohamadkarami | بیان دیدگاه

حسن محمودی به اصطلاح تحلیلگر بخش فارسی تلویزیون العربیه وابسته به عربستن سعودی از اعضای با سابقۀ سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) و یکی از مسئولین بخش اطلاعات و ضد اطلاعات این فرقه می باشد. تا قبل از سقوط صدام حسین پدر معنوی رجوی، حسن محمودی در مقر هفتم قرارگاه اشرف مجاهدین در عراق مسئول بخش ضد اطلاعات سازمان بود. همانطور که از اسم بخشی که در آن کار می کرد مشخص است کارش در فرقۀ رجوی جاسوسی و اطلاعات بوده است.

حسن محمودی تحلیلگر العربیه مجاهدین

شاید هموطنان ندانند که مسئولیت بخش ضد اطلاعات درون فرقه رجوی چه می باشد؟ این افراد درون سازمان در وهلۀ اول چشم و گوش  تشکیلات هستند و همه جا و همه کس را زیر نظر دارند بخصوص افراد معترض و مسـأله دارکه به نوعی ستاره دار می باشند. آنها این افراد را دائم زیر نظر داشته و هر روز گزارش از وضعیت این سوژه ها به مسئولین بالاتر سازمان می دهند. بعد از سقوط صدام حسین که وضعیت عراق بهم ریخته بود، فرقۀ رجوی تمامی افراد بخش اطلاعات و ضد اطلاعات را که زیر نظر این ستاد و با اسم پوششی ستاد اجتماعی قرار داشتند در راستای بر هم زدن وضعیت عراق و تفرقه افکنی و ایجاد دشمنی بین گروهها و احزاب و مذاهب مختلف مردم این کشور و دخالت در امور داخلی آن به کار گرفت.

 

از سوی دیگر مسئولین بالای ستاد ضد اطلاعات فرقۀ رجوی در خدمت ارتش امریکا بودند بدینگونه که مبارزان عراقی بخصوص آنهایی را که از گذرگاه های ایران وارد می شدند و علیه اشغالگران کشور خودشان مبارزه می کردند شناسائی کرده و به نیروهای آمریکایی اطلاع می دادند که موجب دستگیری آنها شده و یا نیروهای آمریکای را هشیار کرده و از مرگ حتمی نجات می دادند. به این موضوع بارها افسران و فرماندهان ارتش آمریکا اشاره کرده و از سران فرقه تشکر کرده اند.

حسن محمودی تازمانی که در عراق بود در این ستاد از مسئولین آن بود و در آنجا کار می کرد. بعد از آنکه تشکیلات فرقۀ رجوی توسط امریکا به البانی برده شد، فرقه، هر کدام از این افراد را با توجه به شرایطشان به کاری گماشت. در این راستا حسن محمودی را با سمت تحلیل گر سیاسی به استخدام بخش فارسی سعودی العربیه در حقیقت به عنوان مأمور به خدمت در آورد. نام برده هراز گاهی مقاله ای برای العربیه می نویسد که البته پوش کار این اقای اطلاعاتی دیروز سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) و تحلیل گر سیاسی امروز این رسانۀ عربستان سعودی است.

لینک به منبع

حسن محمودی تحلیلگر العربیه چه کسی می باشد ؟

***