شامورتی بازی سیاسی رجوی

شامورتی بازی سیاسی رجوی

شامورتی بازی سیاسی رجوی

آقای رجوی پیامی داده که آقای رئیسی آخرین رئیس جمهور رژیم آخوندی است. زمان آمدن خاتمی سفت وسخت پاهایش را در یک کفش کرده بود که خاتمی انتخاب نمیشود. بنده گفتم اگر انتخاب شد چی ، هیچ جوابی الا اینکه برادر گفته انتخاب نمیشود پس نمیشود نداشتند بدهند. انتخابات برگزار و خاتمی شد رئیس جمهور. نیروها بکلی بهم ریخته و انواع حرفها داشتن.د رجوی با شیادی و دجالیت منحصر بفرد خود چهره عوض کرد، نشست گذاشت اعلام کرد رژیم سه سره شد و خامنه ای جام زهر سه سرگی را سرکشید. خاتمی عامل سرنگونی و آخرین رئیس جمهوراست. خاتمی ختم کننده است چون زیاد در این باره نوشته شده بیش ازاین نیازبه توضیح نیست.

رییسی شده رییس جمهور و رجوی آمده میگوید آخرین رییس است چرا درچنین موقعیتی این حرف رامیزند به احتمال زیاد با توجه به مشلات کشورواشوبها دچاراشتباه تحلیل شده وبه نیروها حرف دیگری زده اشتباه ازکاردرامده ونیروها خیلی مشگل دارشده اند که اومجبورشده درشیادی ودجالیت صحنه رابا این حرف عوض کند

سوال خاتمی جام زهربود چون حکومت راسه سره وگرفتارانشقاق میکرد که درگیری های درونی را تشدید وباعث بیرون ریختن مردم بخیابون وحرکت ارتش ازادیبخش میشد امروزکه با یکسرگی روبروییم وهیچ شکافی نیست چگونه مردم بخیابون میریزند وارتش ازادی بخش ازکجا وبا چی حرکت میکند ؟ من که نفهمیدم معما چگونه حل میشود فقط دریک صورت معما برایم حل شدنی ست دجالیت وشیادی سیاسی ست چرا ؟

 

اول : با این حرف اعتراض نیروها را میخواهد بمحاق ببرد وازریزش جلو گیری کند با شناختی که دارم به احتمال زیاد ازانها تا پایان انتخابات تعهد گرفته میخواهد اززیرتعهدی که به نیروها داده مثل همیشه دربرود
دوم : میخواهد به بهانه اخرین رییس ازنیروها تعهد چهارساله بگیرد که اخرین است بمانید ونروید
سوم : هواداران وسیب زمینی گندیده های شورا را سرپا نگه دارد
چهارم : به غربی ها اینطورالقا کند که اخرین است فشاررا بیشترکنید

روی چی سرمایه گذاری کرده روی نیروهای وارفته وپیروپاتال یا ازما بهتران جواب سوال درسخنرانی مریم رجوی نهفته
میگوید به بهانه حقوق بشرحکومت ملاها را تحریم بین المللی کنید ودربند هفت سازمان ملل  قراربدهید که حمله نظامی ست
سرمایه ودل خوشی  روی فشارها وحمایتهای خارجی ست خودش بهترازهرکسی میداند که دورانش تمام شده به هرخس وخاشاکی مثل موریانه درحال غرق چنگ میاندازد
به اقای رجوی میگویم همانطورکه دراشرف بارها گفتم ونوشتم

اولا برخلاف تصورشما حکومت ازامریکا نمی ترسد اگرانموقع سندی نبود فقط شناخت وتحلیل بود امروزده ها سند وفاکت هست
دوم امریکا بعد جنگ ایران وعراق هیچ وقت جرات حمله به ایران را نداشت وندارد امروزکه اوضاع امریکا ودرکلیت ناتو خیلی داغون است درمقابل حکومت بسیارقوی تراززمانی ست که بنده مینوشتم ومیگفتم هرگونه حمله ای کارامریکا ویارانش درمنطقه تمام است تمام سرمایه گذاری روی بیگانه سم مهلک وجام زهری ست که رجوی ها سرکشیده اند

لینک به منبع