بررسی فعالیت شبکه نفوذ در ایران

بررسی فعالیت شبکه نفوذ در ایران

از پرونده کشمیری و قتل های زنجیره ای تا مک فارلین، بررسی فعالیت شبکه نفوذ در ایران 

داریوش سجادی مسعود خدابنده سارا زهیری وحید فرخنده

داریوش سجادی مسعود خدابنده سارا زهیری وحید فرخنده

شبکه نفوذ در ایران بدلیل موقعیت استراتژیک، اقتصادی و جغرافیایی کشور همیشه در طول تاریخ فعال بوده است. در اوایل انقلاب این شبکه بیشترین تمرکز خود را روی ترور شخصیت ها میگذارد، اما در ادامه راههای دیگری را پس ازدفاع مقدس انتخاب می کند و همچنین از دوم خرداد بعد علاوه بر قتل های زنجیره ای، نقش بزرگی در انقلاب فرهنگی و تغییر فکر جوانان ایران ایفا می کند جریان نفوذ باید یک هدفی را دنبال کند تاریخ ایران نشان می دهد هدف نفوذ در ایران جهت استعمار و غارت منابع آن بوده است.

کودتای ۲۸مرداد و براندازی دولت ضداستعماری و ملی مصدق مصداقی از استفاده استعمارگران از نفوذی ها در عوض کردن زمین بازی و بازگرداندن ایران به دامن استعمار است. اخبار و شواهد و بازبینی تاریخ ۴۳ سال اخیر نشان می‌دهد اوایل انقلاب شبکه نفوذ جهت بازگرداندن ایران به دامن استعمارگران زمین و میز بازی تازه ای با بازیگرانی جدید گشودند و غارت منابع نفتی و سایر منابع ملی را به دست این بازیگران تازه و شرکای جدید رقم زدند.

آیا هشتگ بزن زیر میز ، که ارتباط مستقیم با حوادث اخیر در ایران دارد می تواند نفس های آخر این شبکه و کوتاه شدن دست استعمارگران از ایران باشد‌؟ آیا می توان امیدوار بود نیروهای ضداستعماری و استقلال طلب “میز بازی این بازیگران را برای همیشه واژگون” و به زباله دان تاریخ اندازند؟

مهمانان این برنامه: داریوش سجادی ،  مسعود خدابنده ،  تهیه کنندگان: سارا زهیری ، وحید فرخنده .

لینک به منبع

از پرونده کشمیری و قتل های زنجیره ای تا مک فارلین، بررسی فعالیت شبکه نفوذ در ایران

***