طلسم اختناق در تشكيلات رجوى شكسته ميشود

طلسم اختناق در تشكيلات رجوى شكسته ميشود

طلسم اختناق در تشكيلات رجوى شكسته ميشود

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 03و08و2020

مريم رجوى هميشه با فريب و رياكارى و برپايى „شوهاى “ خيمه شب بازى حمايت از مقاومت (منظور فرقه جانى و تروريست رجوى )  كه با پول هاى بادآورده از  مزد خيانت و مزدورى شخص مسعود و مريم رجوى براى اربابان منطقه اى و فرامنطقه اى بدست مياورد ، امسال هم كه به شدت زير فشار ريزش و نارضايتى نيروى پير و فرسوده خود در پادگان اشرف ٣ در كشور آلبانى بود سعى كرد با بكار گيرى حداكثر توان تشكيلاتى و خرج هاى نجومى ، عده اى از سياسيون بازنشسته و مزدبگير خود را در قالب يك “ شوى“ كنفراسى از راه دور جمع كند . اين مراسم چنان رنگ و لعاب تبليغى براى فريب و نشاندادن و ابراز وجود به آن داده بودند كه در گذشته كمتر مشاهده شده است آن هم با هزينه سنگينى كه مريم رجوى براى آن در نظر گرفته بود .

 جالب توجه اين بود كه حرفهاى تمام پيام دهندگان مراسم مريم رجوى كليشه اى و تكراري كه فقط و فقط براى بالا بردن روحيه به شدت پريشان و شكسته افراد تشكيلات برنامه ريزى شده بود و دستگاه فريب و شيطانسازى تبليغاتى رجوى تا چند هفته روى آن مانور ميداد و هر وقت اين شبكه را باز ميكردى همين „شو“ پوچ و مضحك روى صحنه تلويزيون به اصطلاح سيماى آزادى تكرار  ميشد.

و فقط براى خورند داخل تشكيلات بوده كه بتواند ذهن افراد را از بحرانى كه با آن دست و پنجه نرم ميكنند دور نگه دارد و  بر بحران درونى سرپوش بگذارد  .

اما همين فريب مريم رجوى دوامى يك ماهه هم نياورد و با پويش خانواده اسرا جهت ديدار  عزيزان دربند شان و فشار به دولت آلبانى براى تحقق به حق اين خواسته ، ميز فريب تبليغاتى رجوى چپه كرد و چنان ولوله اى در بين اسراي گرفتار در چنگ رحوى اقتاده است كه كمتر كسى در تشكيلات رجوى است اين خيمه شب بازى مريم رجوى و ادعاى حمايتهاى سياسى و تبليغات و مانورى كه روى آن ميدهند به ريشخند و تمسخر نگيرند و به قول تشكيلاتى اين مضحكه محفل بين افراد شده است .

بنابر گفته دوستانى كه هنوز درون تشكيلات رجوى هستند و موفق به جدايى نشده اند ، وضعيت درون تشكيلاتى در پادگان اشرف ٣ به نقطه بحرانى رسيده است و محفل به شدت بين افراد رشد پيدا كرده و مثل گذشته رجوى نميتواند به اين دليل به سركوب مطلق رو بياورد بنابر اين از يك طرف پويش خانواده هاى اسيران و از طرفى مضحكه بودن نمايش تبليغاتى مريم رجوى چنان افراد را در مقابل مسئولين قرار داده است كه آشكارا يناى مخالفت گذاشته اند و فعلا مسئولين در لاك دفاعى هستند و عكس العمل سركوبگرانه نسبت به افراد ندارند.

به چند نمونه از فاكتهايى كه افراد بعنوان اعتراض به مسئولين خود يادآور شده اند و در محفل ها مطرح ميشود توجه كنيد :

بكى از دوستان با مسئول خودش مطرح ميكند كه شما زياد روى اين برنامه خواهر مريم مانور ميدهيد ولى هيچ محتوايى در آن وجود ندارد . آيا با حاضر حاضر گفتن ليبرمن براى ما ( منظور مجاهدين) سرنگونى محقق ميشود !؟

اين بيست سال بيشتر است كه چنين حرفهاى كليشه اى از زبان ديگران اما ديكته شده خودمان گفته ميشود ! چه سودى براى ما دارد جز سرگرم كردن خودمان به يك سرى توهمات پوچ و بى محتوا ، ما در اشرف با تانگ و توپ و تبليغات نتوانستيم رژيم را سرنگون كنيم الان كه فرسنگها دور شديم ميخواهيم با اين كارها رژيم را سرنگون كنيم !؟

مسئول مربوطه جوابى جز به انقلاب خواهر مريم بچسپ براى اين دوست نداشته و همين نشاندهند پاره شدن طلسم سركوب و اختناق در درون تشكيلات رجوى است.

نمونه ديگر :

دو نفر از افراد رده ميانى تشكيلات با هم صحبت ميكنند كه نفر مسئولشان آنها را ميبيند و از آنها سؤال ميكند چكار ميكنيد كه آنها جواب ميدهند داريم بحث برنامه خواهر مريم ميكنيم و اينكه نيازى نيست اينقدر در تلويزيون پخش شود . مسئولشان ميگويد براى اينكه رژيم را به زانو در بياوريم ، در جواب بدون ترس يكى از نفرات جواب ميدهد (با حالت عصبانى) من فكر ميكنم فقط براى سرگرمى است  و دستآوردى ندارد . مسئول مربوطه بدون عكس العمل ميرود . كه اين هم نشاندهنده شكستن  همين طلسم رجوى در درون تشكيلات است.

نمونه يعدى :

به يكى از افراد كه خانواده اش در پويش ديدار عزيز خود نامه نگارى به دولت آلبانى داشته است گفته اند بيا در سيماى آزادى بر عليه خانواده ات كه ضد مبارزه است موضع بگيرد اما اين دوست بهم ميريزد و جواب ميدهد كه من هيچوقت ضد خانواده ام حرفى نميزنم چون ميدانم قصد آنها فقط ديدن من است و مسئول مربوطه هم ديگر سكوت ميكند و اين برخورد به صورت محفلى در بين نفرات مطرح شده است.

به گفته دوستانى كه به بيرون از اشرف ٣ تردد دارند وضعيت تشكيلاتى در درون بسيار شكننده و مخالفتها بعد از مراسم و پويش خانواده ها بسيار زياد شده است و آشكارا افراد ناراضى بناى مخالفت ميگذارند و با مسئول خود و يا در نشست ها مطرح ميكنند .

به قول بكى از دوستان ، تشكيلات دچار اپورتونيست درون شده است و مريم رجوى عاجز از حل اين بحران است و فشار و پويش خانواده ها ميتواند تور پوسيده تشكيلاتى رجوى را از هم دريده و بگسلد .

دست و پا زدن مريم رجوى براى ديكته و به صحنه آوردن يكى دو نفر در تلويزيون فرقه و خواندن ديكته سران تشكيلات دردى از دردهاى بى درمان رحوى حل نخواهد كرد و اين سيل هجوم خانواده ها براى ديدار با عزيزان خود قطعا جواب ميدهد و عزيزانشان از بند رجوى خلاص خواهند شد .

„پایان“