قدیمی‌ترین تروریست جهان کیست؟

آیا می دانید قدیمی‌ترین تروریست جهان کیست؟

دویچه وله :فداییان او به خوابگاه شاهان هم نفوذ کرده بودند.

حسن صباح در سال ۴۳۷ هجری خورشیدی در قم زاده شد.

مادرش ایرانی و پدرش عرب شیعی ۱۲ امامی بود.

کودک بود که پدرش او را به ری برد و به آموزگاران آن شهر بزرگ سپرد:

«از ایام هفت سالگی خواستمی که عالمی متدین باشم و تا ۱۷ سالگی جویان و پویان دانش بودم و مذهب آبای خویش اثنی‌عشری داشتم».

از آنجا که خود او هم زندگی خویشتن را با افسانه و اسطوره آمیخته، در زمانبندی زندگی و کارهایش تردید و گمانه‌زنی کم نیست.

در خاطراتش ادامه می‌دهد که نخست آموزگارش امیر ضراب و سپس ابونجم سراج درباره مذهب اسماعیلیان به او آگاهی دادند و او آرام آرام به ایشان گروید.

در آن زمان بخش آفریقایی امپراتوری اسلامی زیر فرمان اسماعیلیان یا همان فاطمیان بود.

۲۲ ساله بود که برای دیدار با رهبر اسماعیلیان مستنصر به قاهره رفت و پس از یک سال و نیم به عنوان „نایب امام“ یا „حجت اکبر“ به خوزستان، یزد، کرمان و اراک سفر کرد، بی‌پرده به مخالفت با خلیفه وقت و حکومت سلجوقیان که هوادار سرسخت اهل تسنن بودند پرداخت و مردم را به گرایش به مذهب اسماعیلان فراخواند و سپاه بزرگی از هواداران خود گرد آورد. اما هواداران او بیش از آنکه با مخالفان جنگ رویارو کنند به سوء‌قصد علیه فرمانداران و دانشمندان و بلندپایگان دیگر دست می‌یازیدند.

۳۲ ساله بود که دژ الموت در نزدیکی قزوین را خرید و دیگر جز دو نوبت از خانه بیرون نیامد و دو بار هم بر بام خانه رفت.

او ۳۴ سال در آن دژ زیست و هوادارانش را به اطاعت محض از خود و پیروی نزار فرزند مستنصر امام اسماعیلیان فرا خواند و دو پسرش را که از فرمان او و شرع سر پیچیدند کشت.

او همچنین هوادارانش را به سراسر سرزمین‌های اسلامی فرستاد تا با کشتن افراد و نهادن نشانه‌های قهر و آدمکشی مانند جنگ‌افزار در خوابگاه افراد بلندپایه، در میان هواداران حکومت وقت و خلیفه عباسی، بیم و هراس بیندازند.

نوشته‌اند که او در پاسخ ملکشاه سلجوقی که نامه تهدیدآمیزی با فرستاده‌ای همراه کرد که او را از کشتن باز دارد به یکی از فداییانش اشاره کرد تا به بالای برج رود و با اشاره انگشت به او فرمان داد و آن فدایی خود را از برج پایین انداخت. پس به فرستاده گفت: „برو به شاه بگو من ۲۰ هزار از این فداییان دارم“.

حسن صباح در ۶۶ سالگی در نزدیکی قزوین درگذشت.