همدستی خائنین وطن فروش در جنایات علیه بشریت

همدستی خائنین وطن فروش در جنایات علیه بشریت

منصور نظری، ایران اینترلینک، 19.03.2020

تحریم داروئی مردم ایران – همدستی خائنین وطن فروش در جنایات علیه بشریت 

کرونا ویروس همچنان بی رحمانه جان انسانها را در تمام کره زمین میستاند وهیچ مرزی جلودار پیشروی آن نیست ،، برآوردهای اولیه از میزان گسترش این ویروس مخرب نشان از ان دارد که تازه ما با کوه یخی مواجهیم که نوک ان بیرون از اب زده است ، با همه بی رحمی این ویروس ناشناخته ومرموز اما انسان بی شک راههای مقابله با ان را پیدا خواهد کرد وبران پیروز خواهد شد ، امروزه مردم جهان خارج از رنگ پوست ، مذهب ، ملیت ، و زبان در نقطه ای هستند که فقط با همبستگی جهانی همه مردم دنیا میتوان بر این اپیدمی فائق امد ، چرا که …

بنی ادم اعضای یکدیگرند ……………که در آفرینش زیک گوهرند

چوعضوی بدرد آورد روزگار…….. دگر عضوها را نماند قرار

توکز محنت دیگران بی غمی ………….نشاید که نامت نهند آدمی

تحریم داروئی مردم ایران

در چنین شرایطی کشور ما ایران بواسطه جنایتکاران جنگی امریکا تحت شدیدترین تحریم های تاریخ قرار گرفته است ، که مهمترین ان تحریم های دارو وغذاست ، آسیب های وارده در طی فقط دو ماه اخیر بیش از هزار نفر از مردم ایران قربانی این جنایات ضدبشری شده اند ، همدستان این جانیان ضد بشر نیز خائنین وطنی بوده اند همانها که فارسی تکلم میکنند وبواسطه مشاوره برای تحریم مردم ایران وزجر کش کردن مردم ایران ، پاداش دریافت کرده اند ومیکنند ، سردسته این خائنین مجاهدین خلق هستند ، همانها که بارها با افتخار اعلام کرده اند که امریکائی تحت تاثیر این بی وطن های خودفروش ، تحریم ها را به اوج خود رساندند ، مسعود رجوی ومریم رجوی خائن بارها به امریکائی ها اعلام کرده اند ” که این فشارها وتحریم ها کم است ” وباید آنرا افزایش داد ، همزمان با مجاهدین خلق ، سلطنت طلبان نیز به هر انستیتوی اسرائیلی و هر لابی که رسیدن گفتند که باید فشار برمردم ایران را افزایش داد تا بدین ترتیب رویای آنها برای بدست آوردن قدرت ، با زجر کش کردن مردم ایران فراهم شود. علاوه بر این خائنین بودند و هستند فاحشه هائی که روزگاری با صیغه شدن امورات خود را میگذراندند و امروز تبدیل به کارمندان سرویس های امریکائی واسرائیلی شده اند وخود را سیاسی واپوزسیون میخوانند.

 

ماحصل همدستی خائنین وطن فروش وجنایتکاران جنگی امریکائی که مجری تحریم مردم ایران بطور خاص دارو وغذا بودند رنج وشکنج مردم ایران افزایش پیدا کرده  وفقط در دوماه گذشته بیش از هزار نفر از مردم ایران قربانی شده اند ، ننگ بر جنایتکاران جنگی امریکا وهمدستانشان ، همان خائنین وطن فروشی که با تشویق به تحریم ها وبطور خاص تحریم دارو وغذا  باعث رنج ومحنت مردم ایران شده اند ،

تحریم داروئی مردم ایراندر چنین شرایطی که اینهمه فشار ونبود امکانات پزشکی مردم شرافتمند وصبور ایران را می ازارد اما این خائنین پست فطرت همچنان مشغول رنج و آزار مردم ایران هستند . پخش فیلم های جعلی ، پخش شایعات ، وترغیب مردم به شرکت در جنش چهارشنبه سوری ، در شرایطی که سازمان بهداشت جهانی مردم را تشویق به خانه ماندن میکند ، جرمیست که این خائنین همچنان مرتکب میشوند ، سازمان بهداشت جهانی بارها اعلام کرده که مردم مانع پخش شایعات شوند اما تنها کشوری در جهان که مورد سنگین ترین تهاجم تبلیغاتی هم قرار گرفته کشور ما ایران است ، همان خائنینی که نام بردیم اینک با پخش شایعات وپخش فیلم های جعلی در صدد وحشت مردم وجامعه هستند نمونه ان پخش فیلم زنی بود که خود را پرستار جا زده بود ولی پس از دستگیری مشخص شد او در خدمت پروپاگاندای سرویس های امریکائی بود ، همچنین کثیف ترین موجودات کره زمین که خاشقچی را با اره قطعه قطعه کردند در تلویزیونشان سعودی نشنال و منوتو ، بارها با پخش اخبار دروغ وشایعات موجب ایجاد استرس در جامعه میشدند تا مانع این شوند که اخبار واطلاعات درست به دست مردم برسد ،

در شرایطی که جهان درگیر این ویروس مخرب است ، چنین اعمالی جرم تلقی میشود باید تمام انها را از مجامع قانونی در تمامی ان کشورها که اینها ساکن هستند  تحت تعقیب قضائی قرار داد ،

تحریم داروئی مردم ایرانهمچنین باید با صدای بلند ورسا به گوش جهان برسانیم که مردم ایران قربانی تحریم های جنایتکارانه امریکا شده اند ، باید  مردم جهان بدانند که ترامپ وپمپئو دستشان اغشته به خون مردم ایران است ، باید رسوایشان کرد ، همچنین باید این اپوزسیون بی شرف وبی بته را به همه مردم ایران وجهانیان شناساند ، مردم ایران  هرگزوهرگز  این میزان بی شرافتی را نخواهند بخشید

نکته پایانی اینکه هرکسی که امروز در خارج به اسم اپوزسیون یا هر نام دیگری دم از مردم ایران میزند وصدایش برعلیه تحریم ها بلند نمیشود  باید گفت شما که در برابر تحریم وزجرکش کردن مردم ایران  لال شده اید بهتر است بروید به شغلتان که همان لیس زدن چکمه های خونین جنایتکاران جنگیست ادامه بدهید شما را چه به مردم ایران پاسخ شما خائنین فقط این است خفه   .

مردم ایران بارها در طول تاریخ ثابت کرده اند میتوانند با اراده ملی هر مانعی را از سرراه بردارند وکرونا ویروس نیز از سر راه مردم ایران به همت مردم ایران از سرراه برداشته خواهد شد  ،

همه باید با صدای بلند فریاد بزنیم که تحریم ها باید وباید درهم شکسته شود همین .

 

تحریم داروئی مردم ایران – همدستی مزدوران، خائنین و وطن فروشان در جنایات علیه بشریت