افشای نقض حقوق بشر در مجاهدین خلق توسط جداشدگان در پارلمان اروپا

افشای نقض حقوق بشر در مجاهدین خلق توسط جداشدگان در پارلمان اروپا

کانون آوا – 22 نوامبر2019

جداشدگان در پارلمان اروپا : نقض مستمر حقوق بشر در مجاهدین خلق ، فرقه رجوی

حضور هیأت بزرگ جداشدگان فرقه رجوی در پارلمان اروپا

نقض حقوق بشر مجاهدین خلق فرقه رجوی پارلمان اروپا 2روزپنجشنبه 21 نوامبر2019 هیأتی ازجدا شدگان از فرقه رجوی شامل آقایان قربانعلی حسین نژاد، عیسی آزاده، محمدکرمی، رضا صادقی جبلی  و علی اکبرراستگو درکنفرانس “حراست از حقوق بشرو مدافعان آن” که از جانب فراکسیون حزب سبزها در مقر این پارلمان در بروکسل برگزار گردید، شرکت کردند.

در این کنفرانس که با حضورو سخنرانی چند نمایندۀ پارلمان اروپا از فراکسیون سبزها وچندین کارشناس امورمربوط به حقوق بشر نظیرعفو بین الملل برگزارشد، سخنرانان بر حفظ حقوق انسانی پناهندگان و پناهجویان در اروپا تاکید کردند.

اعضای هیأت در دیدارها و صحبتهایشان با شرکت کنندگان در کنفرانس به تشریح وضعیت پناهندگان اسیر فرقۀ رجوی در آلبانی و اینکه این فرقه آنها را از حق تحصیل و تشکیل خانواده و حتی از ارتباط با دنیای بیرون و با خانواده هایشان و استفاده از وسایل نوین ارتباطی محروم کرده است، پرداختند که بسیار مورد توجه طرف صحبتهایشان قرار گرفته و آنها را متأثر نمود. اعضای هیأت حضاررا در جریان آخرین وضعیت نقض حقوق بشر دردرون تشکیلات این فرقه بخصوص نقض آشکار حقوق افراد منتقد وناراضی  و جداشدگان از این فرقه در آلبانی قراردادند و به سئوالات آنان پاسخ دادند.

در زیر عکسهایی از این مراسم را مشاهده می کنید:

جداشدگان در پارلمان اروپا : نقض مستمر حقوق بشر در مجاهدین خلق ، فرقه رجوی

نقض حقوق بشر مجاهدین خلق فرقه رجوی پارلمان اروپا 3

نقض حقوق بشر مجاهدین خلق فرقه رجوی پارلمان اروپا 5

نقض حقوق بشر مجاهدین خلق فرقه رجوی پارلمان اروپا 4

جداشدگان در پارلمان اروپا : نقض مستمر حقوق بشر در مجاهدین خلق ، فرقه رجوی

لینک به منبع