اخراج مجاهدین از اروپا ضربه خردکننده بر استخوانهای مسعود رجوی

اخراج مجاهدین از اروپا ضربه خردکننده بر استخوانهای مسعود رجوی

اخراج مجاهدین از اروپا ضربه خردکننده بر استخوانهای پوسیده مسعود رجوی

1- ضربه خرد کننده بر پیکر فرتوت رجوی وعضدانلو

رجوی وعضدانلوازسال60 درفرانسه مستقروازحمایتهای بی دریغ فرانسه برخورداربود وفرانسه مرکز انقلاب ایدئولوژیک عضدانلو وعملکردهای انها بود ودراین سالیان ازهیچ دخالتی درفرانسه رویگردانی نکرده وانواع میتینگها ونشستها ومراسم رابادست باز اجرا وتحت حمایت سرویسهای فرانسه ازانجا برعلیه ملت ایران توطئه واقدام میکردند درحقیقت باید گفت سیاست مماشات وحمایت فرانسه باعث شده بود تا رجوی وعضدانلو با خیال راحت کارهای ضد وطنی وضد مردمی را پیش ببرند ودرانتخابات فرانسه با حمایت ازخانم رویال وپخش برگه های انتخاباتی ، انتخابات فرانسه را الوده به پولهای کثیف عربستان بکنند ودراروپا با بازکردن خیریه دست به پولشویی زده وباعث شده بودند که سرویسهای جاسوسی اسراییل بادست بازتری فرانسه را مورد تاخت وتازخود قرارداده وپولهای کثیف وشسته نشده به میزان ده میلیون دلاردرزیروان حمام مریم عضدانلو پنهان کنند وبعد ازاینکه مریم عضدانلو وتعدادی را دستگیرکردند

مثل هیتلرکوره های آدمسوزی آنهم دروسط پایتختهای اروپایی درروز روشن وجلو چشمان مردم بخصوص کودکان راه انداخت که تاثیرات منفی زیادی روی روح وروان مردم اروپا گذاشت و باعث اعلام انزجار آنها شد و مواد منفجره به اسم تروریست درجیب آشپز رجوی گذاشته وگفت کار ایران است.  خوشبختانه فرانسه متوجه شده که کارکرد آنها درفرانسه چقدرمخرب وبرای مردم فرانسه وسیاستهای دولت ویران کننده است. دیشب چند خبرخوندم که نوشته بود دولت فرانسه با حضورمکرون رییس جمهور جلسه شورای امنیت تشکیل داده وتصمیم به اخراج مجاهدین از فرانسه گرفته و سخنگوی ریاست جمهوری اعلام کرده که قراراست مجاهدین ازفرانسه اخراج بشوند. این تصمیم بسیارمهم وسرنوشت آنها را در اروپا تعیین تکلیف خواهد کرد.

 

بنده فکرمیکنم بدون هماهنگی و صحبت با سایرکشورهای اروپایی نبوده واین تصمیم احتمالا درکشورهای دیگراروپایی اجرایی بشود. اروپا مجبوراست چشمان خودراباز وتصمیم درست بگیرد زیرا که سازمان مجاهدین با دادن پولهای عربستان به شخصیتها وسیاستمداران وپارلمانترها واحزاب اروپا باعث شده سیاستمداران اروپایی واحزاب الوده شده وسیاستهای اروپا رابه بیراهه ببرد وقتی به حزب دست راستی وفاشیستی وخارجی ستیزاسپانیا توسط الخو ویدال 800هزاردلار انچیزی که برملا شده پول ترزیق میکند سیاستهای انکشوررا الوده کرده وباعث رشد وبروز فاشیسم دراروپا میشود حال معلوم نیست به احزاب دیگراروپا چقدرپرداخت کرده است ازطرف دیگربا مستقرشدن درالبانی وبخدمت گرفتن باندهای مافیایی ودولتمردان فاسد ومافیایی البانی براحتی انها را وارد اروپا  کرده ومافیا دراروپا راتقویت  وفرهنگ واقتصاد وسیاست اروپا راالوده به مافیا کرده ومیکنند ازهرطرف که به موضوع نگاه کنیم تصمیم فرانسه کلان ضربه واستراتژیک به موجودیت مجاهدین وکیس حقوقی وحقیقی انهاست که تاثیرات منفی درروابط انها با سایرکشورها وسیاستمداران اروپایی میگذارد ورجوی وعضدانلورا اچمز وبه البانی میراند ودست انها را تمام عیارمی بند د بنظربنده این تصمیم ضربه خرد کننده برپیکرفرتوت رجوی وعضدانلو ست که اثاران بزودی هم درروابط با اروپا وهم با البانی وهم با سایرین بخصوص درداخل تشکیلات برروی نیروها را شاهد خواهیم بود این ضربه تشکیلات پوسیده را له ولورده خواهد کرد وانگیزه وتوان راازانها گرفته وگوشه نشین کرده وجمع کردن اثارتشکیلاتی وایدئولوژیک ان را رجوی وعضدانلو که سهل است خود خدای رجوی باید بیاید وجمع کند بنده ضمن استقبال ازاین تصمیم که انرا درراستای منافع ملت ایران علی رغم تمامی سیاستهای ضد ایرانی وضد مردمی دولت فرانسه میدانم باید گفت با اخراج مجاهدین همانطورکه دولت فرانسه اعلام کرده کمررجوی وعضدانلو شکسته خواهد شد ودیگرنمیتوانند کمرراست کنند

لینک به منبع

2- بازی مریم عضدانلو با استخونهای پوسیده مسعودرجوی

دیشب درسایت مجاهد نوشته بود پیام شماره 15 مسعود رجوی وقتی خوندم ازعمل ابلهانه وناشیانه خانمهای شورای رهبری وعضدانلو شاخ در آوردم چون درپیام یک خط ازفرهنگ وادبیات رجوی درآن دیده نمیشود وتماما توسط یک فرد بیسواد وبدون ادبیات نوشته شده که هیچ سعی نکرده حداقل ازفرهنگ وادبیات رجوی دربعضی ازسطورویا کلمات استفاده کند که بیانگرچند موضوع است

ـ این پیام برای همیشه وخیلی واضح وروشن ثابت کرد که رجوی دیگردرقید حیات نیست وتمامی ابهامات وشک وشبهه مرا تا این لحظه ازبین برد مگراینکه عکس ان ثابت بشود یعنی رجوی خودش بیاید ورسما انهم درتلویزیون مثل دوران صدام صحبت بکند
ـ افلاس ودرماندگی سازمان مجاهدین وشورای مقاومت رجوی را میرساند که ازروی نیاز مجبورشده اند اینطورناشیانه وبه دروغ پیامی راازاو منتشر کنند
ـ چند هفته است که عراق ولبنان صحنه اعتراضات است واینکه پیام رجوی بعد هفته ها انهم درباره عراق ولبنان منتشرشده وایران را عامل فتنه منطقه شمرده وعامل اصلی یعنی قانون اساسی قومی وقبیله گی که امریکا وانگلیس وفرانسه عامل ان هستند رانادیده میگیرد نشان ازتحلیلهای غلط وفهم نکردن شرایط سیاسی ست که میخواهند با این پیام عمل خود رامشروع جلوه بدهند
ـ بیانگرمسله داری نیروهای تشکیلاتی درباره خط وخطوط استراتژیک منطقه بخصوص عراق ولبنان است که چون خودشون نتوانسته اند جواب ونیروها را قانع کنند دست به اینکارزده اند تا نیروها را کمی ساکت وازمسئله داری نجات بدهند
ـ سراسیمگی ودست پاچگی انها درنوشتن چنین پیام ابتدایی وخنده اوردرباره عراق ولبنان نشان ازشکست انها دارد بنده که نوشتم سو استفاده از خواسته بحق مردم وکشاندن این کشورها به اشوب شکست خواهد خورد که امروز درخبرها از حملات نیروهای امنیتی وارتش بعد از شناسایی عوامل فتنه به انها ودستگیری ها خبرمیدهد که حاکی از اقدام دولت عراق ونیروهای نظامی وانتظامی وشکست دادن انهاست وقطعا این توطئه را ازبین خواهند برد بهمین دلیل عضدانلو میخواهد اززیربارشکست دربرود وانرا با این پیام گردن رجوی بی اندازد واینطورالقا کند که بدستوروبراساس خط رهبر عمل وموضع گرفتیم
ـ بیانگرسقوط اخلاقی وفرهنگی وسیاسی وشخصیتی عضدانلوست که ازاستخونهای پوسیده رجوی هم سو استفاده میکند
ـ مشخص میشود که چرا عضدانلو مرگ رجوی را رسما اعلام نمیکند دقیقا بخاطرهمین سو استفاده ونیاز اوبه پنهان کاری ست تا هروقت نیاز داشت سواربراستخونها وخاک قبر رجوی بشود مثل همین پیام شماره 15 دیروز

 

اما سوال این است چرا درچنین شرایطی عضدانلو دست به جعل پیام زده است وسمت وسوی شرایط بکدام سمت است ؟

ـ بولتون رفته ومهره سوخته وغیرقابل استفاده برای انهاست
ـ جولیانی با داستان اوکراین گیت ابروباخته وزیرتیغ کنگره واستیضاح ترامپ است وفسادهای اخلاقی ومالی اوبرملا شده ودرامریکا حامیان اصلی راازدست داده
ـ امریکا قادربه انجام کاری نیست ومنطقه راازدست داده است
ـ عربستان وامارات که اوضاع انها دیگرقابل طرح وبیان نیست
ـ نتانیاهو بازی را باخته وباید گفت جای اوزندان وازصحنه سیاسی رفتنی ست ودولتش گرفتارونمیتوانند دولت تشکیل بدهند وبا انواع مشکلات روبرو هستند
ـ اسد درجریان حمله ترکیه پیروز شد ورهبران خائن کردها ابروباخته وبازی وفتنه کردی ازبین رفت
ـ ازهمه مهمتراین که دولت فرانسه گفت مجاهدین را ازفرانسه اخراج خواهم کرد که دراینباره چندروز پیش نوشته وتوضیح داده ام
تمامی این مسایل ومشکلات دیگرکه نیازبه اشاره ندارد ونارضایتی های داخلی عضدانلو وزنان شورای رهبری ومردان تصمیم گیررا وادارکرده که عضدانلو ازاستخونهای پوسیده رجوی هم نگذرد واز ان سو استفاده کند باید به او گفت سنگ قبررجوی اگروجود داشته باشد چون درعربستان سنگی نمی گذارند ولی اگرداشته باشد برای عضدانلو حکم قالیچه سلیمان نیست ونمیتواند سواربر سنگ قبر جولان بدهد وپروازکند

 

اخراج مجاهدین از اروپا ضربه خردکننده بر استخوانهای پوسیده مسعود رجوی 

لینک به منبع