خطر فرقه های سیاسی ـ مذهبی

گروههای سری از لحاظ سری بودن شان در درجات مختلفی قرار دارند. همان طور که دایره المعارف بریتانیکا، اشاره می کند گروههایی که „رازی در رازی دیگر“ نهفته دارند بخصوص خطرناک هستند. این دایره المعارف، در ادامه توضیح می دهد که اعضای بالارتبه „با استفاده از اسامی مستعار ویژه، آزمایشات سخت و یا افشای اطلاعات، می خواهند خود را در طبقه ممتاز قرار دهند. و بدین ترتیب افراد پایین رتبه را برای رسیدن