گزارشی از اعتراضات و آکسیون پاریس

نمایش قدرت و ارعاب مجاهدین خلق در میان لابیهای جنگ طلب و مردم غیر ایرانی، در حدی بود که تنها مختص به جیغ زدنهای مریم قجر بود و آنان حتی یکی از مزدوران خود را که در شورای ملی مقاومت در خدمت ترور و ارعاب تبلیغ می کنند را نتوانستند به میدان بیاورند و به نیروهای روحیه باخته روحیه بدهند

گردهمایی سالانه سازمان مجاهدین در پاریس

گردهمایی سالانه سازمان مجاهدین در پاریس با ایرج مصداقی و مسعود خدابنده و علیرضا نامور حقیقی تاریخ و کارکرد سازمان مجاهدین خلق با ایرج مصداقی و مسعود خدابنده… مسعود خدابنده: کمی پیش از جنگ اول خلیج فارس، خودم ۳ کامیون طلا برای مجاهدین از عربستان آوردم