نامه سرگشاده خانم معینی به خانم والری کروا خبرنگار رادیو فرهنگ فرانسه

نامه سرگشاده خانم معینی به خانم والری کروا خبرنگار رادیو فرهنگ فرانسه

بعداز اینکه سران مجاهدین موفق شدند افرادی را که به دروغ و با وعده های مختلف به عراق آوردند نگه‌دارند آن‌ها را به کارهای اجباری وادار میکردند شاید بهتراست بگویم ما در یک ارودگاه کار اجباری اسیر بودیم. در آنجا ما حق هیچ اظهار نظری را نداشتیم و هر کاری را که میگفتند میبایست انجام می دادیم